4717

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၆.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀          –                

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

                                                (လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဌာနစု၉ တိုင္ၾကားစာဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

                                                (တိုင္ၾကားစာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု၉ တိုင္ၾကားစာဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        UN women အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

                                                (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊

ဌာနစု၂  ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၇.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀          –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        ဘ႑ာေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႕အသံၾကားနာပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍

အစည္းအေ၀းက်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း၊                                                    

(ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

၃။      ၁၄း၀၀ – ၁၅း၀၀        –        ဘီးလင္းသုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍အစည္းအေ၀းက်င္း

ပျပဳလုပ္ျခင္း

(ဥကၠ႒၊ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ဦးမင္းမင္းဦး ၊ ေမာ္လၿမိဳင္တ

 ကၠသိုလ္သုေတသီမ်ား၊  ဌာနစု ၇)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၈.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀          –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        ဘ႑ာေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႕အသံၾကားနာပြဲ(Inquiry)

ႏွင့္ပတ္သက္၍  အစည္းအေ၀းက်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း၊                                                    

(ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

                                      (ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဌာနစု ၉၊ တိုင္ၾကားစာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၉.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀          –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေဆြးေႏြးျခင္း၊                                                 

(ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၃၊ ဥပေဒဌာန)

၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        ဘ႑ာေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႕အသံၾကားနာပြဲ (Inquiry) အစည္းအေ၀း

က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း၊     

(ဘ႑ာေကာ္မတီ၊ ဌာနစု ၂၊ ေရးရာဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီးအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၃၀.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀          –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀        –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊                                                   

(လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၊ ဌာနစု ၁၊ အစာ္းအေ၀းဌာန)

၁၄း၀၀ – ၁၅း၀၀        –        မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏    အာမခံခ်က္မ်ား၊  

ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ    အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊                                         

(မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏    အာမခံခ်က္မ်ား၊ 

ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ    ၊ ဌာနစု ၄၊ အဆို၊ ေမးခြန္းဌာန)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

အေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္)