4825

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္  အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

                                                (ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခအေနအရ
                                      ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၄.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္  အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

                                                (ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခအေနအရ
                                      ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂၅.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –       

၂။      ၁၀း၀၀ – ၁၂း၀၀       –        ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္  အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔)က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

                                                (ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခအေနအရ
                                      ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –        မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း၊
                                            (ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခအေနအရ
                                      ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

     ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္

(၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊

စဥ္            အခ်ိန္                                 အေၾကာင္းအရာ/ကိစၥ

၁။      ၉း၃၀ – ၁၀း၀၀         –        မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း၊
                                            (ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒)

(မွတ္ခ်က္      –        လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေျခအေနအရ
                                      ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)