1070

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၆) (ပထမေန႔) ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈသတင္း

 

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၆) (ပထမေန႔)ကို (၂-၆-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦးရွိသည့္အနက္ (၃၁)ဦး တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္း(၉)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆို(၅)ခု တင္သြင္းျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွဴးအစားထုိးလဲလွယ္ေရးကိစၥ တင္ျပျခင္းႏွင့္သေဘာတူအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွဴး အစားထုိးလဲလွယ္ေရးကိစၥတင္ျပျခင္းႏွင့္သေဘာတူအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ (၅၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို (၁၃း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးပါသည္။

20160602_124821  20160602_100947 20160602_095709