4791

ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၂.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္မွဴး၊ ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒မွ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေအာင္ျမင္စြာက်င္းေရးစီမံခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ က်င္းပေရး၊ ဖိတ္ၾကားေရး၊ တည္းခိုေနရာခ်ထားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မီးလင္းေရး စသည့္ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၀း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။