780

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈတင္ျပျခင္း

F_12_anniversity.pmd