796

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာျခင္း

ပထမအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို (၉-၁၂-၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၁၁-၁၂-၂၀၁၅)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါင္းဥ ေက်းရြာမွ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ (၂၀)ဦး၊ ဒုတိယေန႔တြင္ ေတာင္စြန္းေက်းရြာမွ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ လူငယ္(၂၃)ဦး၊ တတိယေန႔တြင္ ကြမ္ရိုက္ေက်းရြာမွ (၁၄)ဦး၊ ကဒါေက်းရြာမွ (၁၀)ဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန (၃)ဦး၊ အထက္တန္းေရွ႕ေန(၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၇၁)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာၾကပါသည္။

DSC_7360IMG_4741