555

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀းသတင္းလႊာ

IMG_20150728_111911IMG_20150728_111943