594

ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းသတင္းလႊာ

IMG_20150804_135826IMG_20150804_135748