4723

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၇.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဦးမင္းမင္းဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွသုေတသီမ်ားႏွင့္ National Enlightenment Institute (NEI)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနျပဳလုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၇.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။