4995

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနလုပ္ငန္းစာတမ္းဖတ္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပရန္္အတြက္ အႀကိဳညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၁.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနလုပ္ငန္း စာတမ္းဖတ္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ သုေတသီ(၁)ဦးနွင့္ National Enlightenment Institute(NEI)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား သုေတသနလုပ္ငန္း စာတမ္းဖတ္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၁.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂ း ၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။