4879

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း(၅/၂၀၁၉)ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ National Enlightenment Institute(NEI)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာရပ္အလိုက္ သုေတသနေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား   ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၇.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၆ း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။