5005

မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၆.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ခန္းမတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကို္ုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ UNDP မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကို (၁၆.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။