5235

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၀.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊  ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒရံုး၊ ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပညနယ္အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားသူ၊ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီသို႔ လိပ္မူတုိင္ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၀.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။