5385

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာနွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာနွင့္အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၂.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဆွေးနွေးပွဲခန္းမ တြင္ တိုင္ၾကားစာနွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာနွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္  ေကာ္မတီဥကၠ႒နွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွေကာ္မတီဥကၠ႒သိုိ႕ လိပ္မူေပး႔ပိုလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ၊  တင္ျပစာမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၂.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နေ့လည်(၁၂ : ၀၀ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။