5408

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေရးရာေကာ္မတီခန္းတြင္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊  ဦးစီးမွဴး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴး၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴး၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီသို႔ လိပ္မူတုိင္ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကားနားျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၃၀.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နေ့လည်(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။