834

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ကိစၥ အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အေရြးခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ က်င္းပေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေရး စီမံခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မိတ္ဆက္အစီအစဥ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္၊ မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

IMG_5110    IMG_5123