5575

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး အငယ္တန္းစာေရးရာထူး၀င္ခြင့္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းေျဖဆိုရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း