4514

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၁.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္ပါအစီအစဥ္ တို႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္ –

အစီအစဥ္(၁)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၂)  တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၃)  ေရးရာေကာ္မတီအသီးသီးမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(က)    ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ  ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ခ)     အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဂ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(ဃ)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ  ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(င)     ျပည္နယ္အစုိုးရအဖြဲ႔၏ အာမခံခ်က္၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(စ)     တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္
ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဆ)    ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီိမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဇ)     သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ  ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၄)  အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၅)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၆)  လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းရပ္နားျခင္း။