5402

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအားက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္ပါအစီအစဥ္ အတိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နံနက္(၁၁း၅၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္ –

အစီအစဥ္(၁)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၂)  တုိင္ၾကားစာအမႈတြဲကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၃)  ေရးရာေကာ္မတီအသီးသီးမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(က)    ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ခ)     အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(ဂ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ျခင္း၊

(ဃ)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

(င)     ျပည္နယ္အစုိုးရအဖြဲ႔၏ အာမခံခ်က္၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(စ)     ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီိမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမွွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဆ) တိုင္ၾကားစာႏွင့္အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဇ)     သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၄)  ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၅)  အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၆)  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၇)  လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းရပ္နားျခင္း။