4999

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၂.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒ ျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲ ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၂.၁၂.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။