5082

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒ ျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒမူၾကမ္း-(၃)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၃.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။