5275

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္မွဴး၊ ျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ၫွိႏႈိင္းမႈဦးစီးဌာနတို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားစနစ္တက် ေျပးဆြဲ ေရးဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၁၅ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။