5393

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၄.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္  ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားစနစ္တက်  ေျပးဆြဲေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၄.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။