5397

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊  မြန္ျပည္နယ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ၫွိႏိႈင္းမႈဌာနမွ  ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ၊မြန္ျပည္နယ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွတာ၀န္ရွိသူ(၄)ဦးတို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တ က် ေျပးဆြဲေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၅.၆.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။