5416

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန၊္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒ ျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ျပည္နယ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ၫွိႏိႈင္းမႈဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွတာ၀န္ရွိသူ(၅)ဦးတို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားစနစ္တက် ေျပးဆြဲေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။