4917

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၈.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္က မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၈.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။