4902

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၄-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါ သည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္ ့ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ  တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား                 အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၄-၁၁-၂၀၁၉)၇က္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္  ရပ္နားခဲ့ပါသည္။