5225

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၅-၃-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းအား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။အစည္းအေ၀းသို႔ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေရးၿမိဳ႕နယ္နွင့္က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း ၊အၾကံျပဳသံုးသပ္ျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၅-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္  ရပ္နားခဲ့ပါသည္။