5412

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေရးရာေကာ္မတီခန္းမတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၁၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။