4423

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၇.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ Starhigh Co.;Ltd မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  Starhigh Co.;Ltd မွ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သဲတူးသည့္ကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၇.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။