4480

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၈.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ​ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းေသာင္တူး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  Starhigh Asia PAcific Pte.,Ltd မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္သဲတူးသည့္ကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၈.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။