4957

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၈.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ( ၁၂ း ၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။