5207

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၊  ေက်းလက္လမ္း ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၆.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၂း၂၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။