5212

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၇)အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ေမာ္လၿမိဳင္၊သထံု)တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လိုအပ္သည္မ်ား ၫွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၇.၂.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၂း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။