5295

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေရးရာေကာ္မတီခန္းမ တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအ‌ေျခအေနႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ေရး အတြက္ ဌာနမ်ားမွ ေတာင္းခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ေပးပို႔လာေသာ ဌာန(၂)ခု၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ဘီးလင္းျမစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို (၂၆.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၉.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။