5065

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၉.၁.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒျပဳေရးအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဘီးလင္းၿမိ္ဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္မည့္ကိစၥ၊ ေကာ္မတီသို႔လိပ္မူတိုင္ၾကားသည့္တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၉.၁.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၂း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။