4913

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၃.၁၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။