4459

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္၏ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၄.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။