4719

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၇.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ UNDPမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၏ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ျပည္သူ႔အသံၾကားနာပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၇.၈.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ( ၁၂း၃၀ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။