4808

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၁၃.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ကတိ၀င္ခဲ့သည့္ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၁၃.၉.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၄း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။