5229

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၆.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွင့္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားအား ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းၾကၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးအား (၁၃.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ဖိတ္ၾကားရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၆.၃.၂၀၂၀ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ( ၁၂ း ၀၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။