5491

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၄.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္
အစိုးရအဖြဲ႕လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်တက္ေရာက္
ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃)ႀကိမ္၊ (၁၄)ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)၊ (၁၅)ႀကိမ္ႏွင့္ (၁၆)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေမးျမန္း
ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၫွိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၄.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီိအခ်ိန္တြင္ရပ္နားပါသည္။