5599

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၁.၈.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊
ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္
အစည္းအေ၀းမွ(၁၆)ႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအထိ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၫွိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို(၂၁.၈.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၂း၀၀)နာရီိအခ်ိန္တြင္ရပ္နားပါသည္။