4412

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၁.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေရးရာ​​ေကာ္မတီခန္းမတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမွ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းထိ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကတိ၀င္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍    ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၁.၆.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀ း ၅၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။