4498

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၆.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားနွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ဲၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီ္းတို႔၏ ကတိ၀င္ခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၆.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ(၁၂း၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။