5485

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား Online ၫွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအားက်င္းပျခင္း

(၂၃.၇.၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွ(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဥကၠ႒ရံုးခန္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၂၀-၂၀၂၂)အား ေနာက္လာမည့္(၆လမွ ၁ႏွစ္အတြင္း)အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ COVID 19 တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို Zoom Application (Online Meeting)ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။