1064

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

(၃၀-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၆)က်င္းပေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ ဦးစီးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၀င္ (၁၂)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။