1067

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၁-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ရာ (၁၃း၃၅)အခ်ိန္ ၿပီးစီးပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ (၁၃)ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။