960

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၇-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ မိတ္ဆက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို (၂၇-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

IMG_20160427_101708    IMG_20160427_102236