978

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၈-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးရာအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံု၍ မိတ္ဆက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးတို႔ ေတြ႕ဆံု၍ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကို (၂၈-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

20160428_101355  20160428_102209  20160428_102343